Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inherently /in'hiərentli/  

  • Phó từ
    [một cách] cố hữu