Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immanent /'imənənt/  

 • Tính từ
  vốn có, nội tại
  anh ta tin rằng sắc đẹp không phải là cái gì được áp đặt mà là vốn có
  có mặt mọi nơi (Chúa)

  * Các từ tương tự:
  immanently