Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indigenous /in'didʒinəs/  

 • Tính từ
  bản địa, bản xứ
  the indigenous culture
  nền văn hóa bản địa.

  * Các từ tương tự:
  indigenously, indigenousness