Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instinctual /in'stiɳktiv/  

  • Tính từ
    thuộc bản năng; do bản năng, theo bản năng

    * Các từ tương tự:
    instinctually