Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underlying /ʌndə'laiiɳ/  

  • Tính từ
    nằm dưới, dưới
    (nghĩa bóng) cơ bản, cơ sở
    underlying principles
    những nguyên lý cơ bản