Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrinsical /in'trinsik/  

 • Tính từ
  (thuộc) bản chất, thực chất; bên trong
  giá trị bên trong; giá trị thực chất
  (giải phẫu) ở bên trong

  * Các từ tương tự:
  intrinsically