Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrinsically /in'trinsikli/  

  • Phó từ
    về bản chất
    he is not intrinsically bad
    về bản chất, anh ta không tồi