Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] cơ quan
  organic disorders
  rối loạn cơ quan
  hữu cơ
  organic substances
  chất hữu cơ
  an organic part of our business
  một bộ phận hữu cơ của công cuộc kinh doanh buôn bán của chúng tôi
  không dùng hóa chất (làm phân bón, làm thuốc trừ sâu)
  organic horticulture
  nghề làm vườn không dùng hóa chất
  organic vegetables
  rau trồng không dùng hóa chất

  * Các từ tương tự:
  organic chemistry, Organic composition of capital, organical, organically, organice, organicism