Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc sự] sống; cần cho sự sống
  vital function
  chức năng sống
  he was wounded in a vital part of his anatomy
  anh ta bị thương ở một bộ phận rất cần cho sự sống (như tim, phổi…)
  (+ to, for) quan trọng; trọng yếu
  đầu mối quan trọng cho việc nhận dạng kẻ sát nhân
  vấn đề phải được giữ bí mật, đó là điều tối trọng yếu
  đầy nghị lực, năng động
  she's a very vital sort of person
  chị ta là loại người rất năng động

  * Các từ tương tự:
  vital signs, vital statistics, vitalisation, vitalise, vitalism, vitalist, vitalistic, vitality, vitalization