Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitalise /'vaitəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    tiếp sức sống cho, tiếp sinh khí cho, tiếp sức mạnh cho