Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitalistic /vaitə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc) thuyết sức sống