Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitalization /vaitəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự tiếp sức sống, sự tiếp sinh khí, sự tiếp sức mạnh