Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] trục;[làm] trục
  (nghĩa bóng) the chốt
  a pivotal decision
  một quyết định then chốt

  * Các từ tương tự:
  pivotally