Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cấp bách, gấp
  pressing need
  điều cần gấp
  nài nỉ
  a pressing invitation
  lời mời nài nỉ
  Danh từ
  đĩa hát (giống hệt nhau do từ một khuôn)
  mẻ đĩa hát (số đĩa hát làm ra cùng một lúc)
  a pressing of several thousand records
  một mẻ nhiều nghìn đĩa hát

  * Các từ tương tự:
  pressing-iron, pressingly