Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ to, for)
  cốt yếu; quyết định
  a crucial factor
  yếu tố quyết định
  at the crucial moment
  tới lúc quyết định

  * Các từ tương tự:
  cruciality, crucially