Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vật lý, toán học)
  tiêu
  focal axis
  trục tiêu

  * Các từ tương tự:
  focal length, focal plane, focal point, focalise, focalization, focalize