Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivify /'vivifai/  

  • Ngoại động từ
    làm cho hoạt động; làm cho có sức sống, làm cho có sinh khí