Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tiếp sức sống, sự truyền sức sống cho