Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitalism /'vaitəlizm/  

  • Danh từ
    thuyết sức sống