Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the basics
    cái chính yếu
    let's stop chatting and get down to the basics
    ta hãy thôi tán chuyện gẫu mà đi vào cái chính yếu đi