Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stapler /'steiplə[r]/  

  • Danh từ
    cái đóng ghim kẹp (vào tập giấy)