Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đi lại, sự giao thông
  there's usually a lot of traffic at this time of day
  thường có nhiều xe cộ đi lại
  khối lưu thông (người, hàng hoá)
  (+ in) sự buôn bán lén lút (ma tuý…)
  Động từ
  (trafficked) (+ in)
  buôn bán lén lút
  sự buôn bán lén lút ma tuý

  * Các từ tương tự:
  traffic circle, traffic cop, traffic indicator, traffic island, traffic jam, traffic light, traffic warden, traffic-manager, traffic-unit