Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kích thước (trọng tải) tàu thuỷ tính bằng ton (x ton 3,4)
    tổng trọng tải tàu giở hàng một nước
    giá cước một tấn