Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping-articles /'ʃipiɳ,ɑ:tiklz/  

  • Danh từ
    số nhiều
    hợp đồng trên tàu (giữa thuyền trưởng và thuỷ thủ)