Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-) (tiếng lóng)
  cút đi
  scram! I don't want you here!
  cút đi! tao không muốn mày ở đây!
  tell those boys to scram
  bảo mấy đứa trẻ đó cút đi

  * Các từ tương tự:
  scramble, scramble eggs, scrambler, scrambling, scramjet