Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường trong từ ghép) buồm
  kéo buồm lên (hạ buồm xuống)
  the age of sail
  thời đại thuyền buồm
  buồm mũi
  buồm chính
  căng thêm buồm
  chuyến du ngoạn bằng đường thủy
  go for a sail
  đi du ngoạn một chuyến bằng đường thủy
  how many days' sail is it from Hull to Oslo?
  đi tàu từ Hull đến Oslo mất bao nhiêu ngày?
  (số nhiều không đổi) tàu
  a fleet of twenty sail
  một đội tàu hai mươi chiếc
  there wasn't a sail in sight
  không thấy bóng dáng một chiếc tàu nào cả
  bản mành cánh quạt (bản mành đính vào cánh quạt cối xây gió)
  crowd on sail
  xem crowd
  in full sail
  xem full
  set sail (for, to, from…)
  giong buồm (đi, từ…đến…)
  we set sail for France at high tide
  chúng tôi giong buồn đi Pháp khi thủy triều lên
  take the wind out of somebody's sail
  xem wind
  under sail
  [chuyển động] với buồm căng gió
  chiếc du thuyền chạy mà buồm không căng gió vì gió không đủ mạnh
  Động từ
  đi [bằng] tàu thuyền
  sail along the coast
  đi thuyền dọc theo bờ biển
  khởi hành (một chuyến đi biển)
  tàu chúng tôi mai sẽ khởi hành đi New York
  vượt qua (bằng tàu thuyền)
  chúng tôi vượt qua Đại Tây Dương trong năm ngày
  điều khiển, lái (tàu thuyền)
  do you sail?
  anh có lái tàu được không?
  cô ta tự lái du thuyền của mình
  sail close (near) to the wind
  hành động (xử sự) theo một kiểu nguy hiểm hay gần như bất hợp pháp
  run (sail) before the wind
  xem wind
  said across
  lướt nhẹ qua
  những đám mây lướt nhẹ trên bầu trời
  sail in
  lao vào cuộc tranh cãi
  cô ta đã lao vào cuộc tranh cãi bằng cách công kích quyết liệt ông chủ tịch
  sail into
  bước đĩnh đạc vào
  viên quản đốc đĩnh đạc bước vào phòng
  công kích mạnh mẽ
  cô ta mạnh mẽ công kích những người phê phán cô
  sail through
  [vượt] qua (kỳ thi, cuộc thử thách) một cách dễ dàng
  anh ta đã qua kỳ thi cuối khóa một cách dễ dàng

  * Các từ tương tự:
  sail-arm, sail-fish, sail-pole, sailable, sailboat, sailboater, sailcloth, sailer, sailess