Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-)
  hớt bọt, hớt váng
  skim milk
  hớt váng sữa
  lướt qua (một bề mặt)
  chim nhạn lướt qua mặt nước
  máy bay lướt qua đỉnh các mái nhà
  ném thia lia
  ném thia lia mấy hòn đá cuội [trên mặt hồ]
  đọc lướt qua
  skim [throughthe report in half an hour
  đọc lướt qua bản báo cáo trong nửa tiếng đồng hồ
  đọc lướt qua một danh sách tìm tên mình ở chỗ nào
  skim something from (off) something; skim something (off)
  hớt (kem, váng) trên mặt vật gì
  skim the cream from the milk
  hớt kem trên mặt sữa
  skim the fat off [the soup]
  hớt mỡ trên mặt [nước xúp]

  * Các từ tương tự:
  skim milk, skimble-scamble, skimmed milk, skimmer, skimming-dish, skimp, skimpily, skimpiness, skimpingly