Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bơi xuồng (như một môn thể thao)
  I love sailing
  tôi thích bơi xuồng
  a sailing club
  câu lạc bộ bơi xuồng
  chuyến tàu, chuyến thuyền (thường xuyên)
  ba chuyến tàu mỗi ngày từ đây đi Calais
  plain sailing
  xem plain

  * Các từ tương tự:
  sailing-boat, sailing-ship