Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gió nhẹ;(địa lý) gió brizơ
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) việc dễ làm, việc ngon ơ
  some people think learning to drive is a breeze
  một số người nghĩ rằng học lái xe là một việc dễ làm
  (Anh, khẩu ngữ) cuộc cãi cọ ồn ào
  shoot the breeze
  xem shoot
  Động từ
  breeze along, in, out…
  đi thung dung theo hướng nào đó
  look who's just breeze in!
  xem ai vừa thung dung đi vào thế!
  nó sống thung dung không bao giờ lo âu về chuyện gì cả

  * Các từ tương tự:
  breeze-block, breezeway