Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    gió hiu hiu

    * Các từ tương tự:
    zephyrian