Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breezeway /'bri:zwei/  

  • Danh từ
    lối đi có mái giữa hai tòa nhà