Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ draft)
  gió lùa
  can you close the doorThere's an awful draught in here
  ông đóng giùm cửa lại được không? ở đây có gió lùa dễ sợ quá
  (hàng hải) độ mớn nước
  hơi, hớp, ngụm
  he emptied his glass at one draught
  nó uống một ngụm cạn ly
  he took a deep draught of air into his lungs
  (nghĩa bóng) nó hít một hơi sâu vào phổi
  on draught
  lấy ở thùng ra
  winter ale on draught
  bia uống mùa đông lấy ở thùng ra
  Tính từ
  bán lấy ở thùng ra (bia, rượu)

  * Các từ tương tự:
  draught-beer, draught-board, draught-hole, draught-marks, draught-proof, draughthorse, draughtiness, draughts, draughtsman