Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] hàng hải
  nautical almanac
  niên lịch hàng hải

  * Các từ tương tự:
  nautical mile, nautically