Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nautical mile /,nɔ:tikəl'mail/  

  • Danh từ
    (cũng sea mile)
    hải lý (bằng 1852 mét)