Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maritime /'mæritaim/  

 • Tính từ
  [thuộc] hàng hải
  maritime law
  luật hàng hải
  ven biển
  the maritime provinces of Canada
  những tỉnh ven biển của Ca-na-da