Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nautically /'nɔ:tikəli/  

  • phó từ
    bằng đường biển, bằng đường hàng hải