Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yachting /'jɒtiŋ/  

  • Danh từ
    nghệ thuật lái thuyền buồm đua
    (thể thao) môn lái thuyền buồm đua