Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seagoing /'si:gəʊiŋ/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    đi biển khơi (tàu, không phải đi ven bờ)
    đi biển (người)