Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    đi biển
    a seafaring man
    người đi biển, thủy thủ