Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] hải quân
  a naval officer
  sĩ quan hải quân
  a naval uniform
  bộ đồng phục hải quân
  a naval power
  cường quốc hải quân