Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] biển
  a marine painter
  họa sĩ chuyên vẽ cảnh biển
  [thuộc] tàu bè;[thuộc] hải quân
  marine insurance
  bảo hiểm tàu bè
  Danh từ
  lính thủy đánh bộ; thủy quân lục chiến
  the Marines
  binh chủng lính thủy đánh bộ
  tell that to the marines
  xem tell

  * Các từ tương tự:
  mariner