Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ocean-going /'əʊʃngəʊiŋ/  

  • Tính từ
    Đi biển (tàu bè)