Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ lóng) việc dễ làm
  "how was the exam?" "it was a cinch!"
  "thi cử thế nào?" "dễ thôi mà!"
  điều chắc chắn
  con ngựa này sẽ thắng cuộc đua, đó là điều hoàn tòan chắc chắn
  (từ Mỹ) đai yên (cách viết khác girth)

  * Các từ tương tự:
  cinchona, cinchonic