Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cinchona /siɳ'kounə/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây canh-ki-na
    vỏ canh-ki-na