Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-dd-)
  lướt nhanh
  chiếc thuyền buồm đua đang lướt nhanh trên gió
  mây lướt nhanh qua bầu trời

  * Các từ tương tự:
  scudding