Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thoảng đưa, nhẹ đưa
  mùi thơm ngon thoảng đưa từ nhà bếp tới
  Danh từ
  làn [thoảng qua]
  a waft of perfume
  một làn hương thơm