Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [cho] lên tàu
  hành khách có xe phải lên tàu trước
  chúng tôi lên tàu đi Calais vào giữa trưa
  embark on something
  bắt tay vào, bắt đầu
  embark on a long journey
  bắt tay vào cuộc hành trình dài ngày
  anh ta bắt đầu một nghề mới

  * Các từ tương tự:
  embarkation, embarking, embarkment