Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ, Giới từ
  trên tàu thủy, trên xe lửa, trên máy bay (Mỹ trên xe buýt)
  go aboard a ship
  lên tàu thủy
  we climbed aboard
  chúng tôi lên tàu
  All aboard!
  Tất cả lên tàu! (chuẩn bị khởi hành)