Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt đầu
  shall we commence [the ceremony]?
  chúng ta bắt đầu buổi lễ chứ?

  * Các từ tương tự:
  commencement, commencer