Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /i'ni∫ieit/
  bắt đầu, khởi xướng
  initiate social reforms
  khởi xướng những cải cách xã hội
  tiến hành tố tụng chống lại ai
  kết nạp
  initiate somebody into a secret society
  kết nạp ai vào một hội kín
  truyền cho (ai) những hiểu biết về (việc gì)
  truyền cho ai những điều huyền bí về một đạo giáo
  Danh từ
  /i'ni∫iət/
  người được kết nạp vào một hội